Banskobystrické trolejbusy

Poslední aktualizace 31. 7. 2006
(1) Foto Michal Kliský

(1) Vozidla MHD před nádražím v době provozování MHD dopravcem SAD BBDS. Zleva Škoda 15Tr na lince 7, Karosa B 732 na lince 1 (běžně trolejbusové), Škoda 14Tr na lince 6 a úplně vpravo B 732 lince 99 u železničné stanice. Srpen 2004.

Krátké období provozu trolejbusů v Banské Bystrici je ohraničeno dvěma daty: 28. srpnem 1989 a 31. prosincem 2005. Pouhých šestnáct let se na zajišťování provozu MHD v Banské Bystrici podílely i trolejbusy a dodávaly tak krajskému městu Středoslovenského kraje s 84 000 obyvateli charakter velkoměsta.

(2) Foto Michal Kliský

(2) Trolejbus Škoda 15Tr na lince 6 mezi autobusy Ikarus 280.08 na lince 1 (běžně trolejbusové) u železničné stanice, srpen 2004. 31. prosince 2005 byl provoz trolejbusů v Banské Bystrici ukončen.

Provoz trolejbusů zahájil krajský dopravce ČSAD štátny podnik Banská Bystrica. Jednalo se o první a poslední případ v Československu, kdy podnik ČSAD (Československá státní automobilová doprava) provozoval trolejbusy.
Po rozdělení Československa vznikla Slovenská automobilová doprava, š.p., ze které se záhy oddělila nákladní doprava. Krajské podniky SAD se v roce 1995 rozdělily na 23 samostatných závodů. Provozovatel MHD v Banské Bystrici od té doby nesl název Slovenská autobusová doprava Bánskobystrická dopravná spoločnosť, š.p. (zkratka SAD BBDS). V roce 2001 se přetransformoval na akciovou společnost. Sídlo a vozovna trolejbusů dopravce se nacházely v Kremničce 53 v Banské Bystrici.

(3) Foto Marek Farda

(3) Natrolejená Škoda 15Tr ev. č. 1518 (r. v. 1990) stojí ve vozovně trolejbusů v únoru 2006 s orientacemi linky 2, která už je vypravována pouze autobusy.

Navzdory špatné hospodářské situaci a tím vyvolané změně dotační politiky státu se trolejbusová doprava stále rozvíjela. Od 1. března 1994 byl bohužel v MHD Banská Bystrica zaveden nástup pouze předními dveřmi a výstup dveřmi ostatními, a to včetně trolejbusů. Tím značně poklesla cestovní rychlost.

(4) Foto Marek Farda

(4) Trolejbusy zleva Škoda 15Tr ev. č. 1514 (r. v. 1990), 14Tr ev. č. 1005 (r. v. 1989) a 14Tr ev. č. 1004 (r. v. 1989) ve sněhem zapadané vozovně, únor 2006.

Na počátku roku 2005 byla otevřena poslední trolejbusová trať, vedená k Tescu. Až do ukončení provozu pak bylo vypravováno sedm trolejbusových linek označených čísly 1 - 3 a 6 - 9.

(5) Foto Marek Farda

(5) Škoda 15Tr ev. č. 1502 (r. v. 1990) s orientacemi linky 6 odstavená ve sněhem zapadané vozovně, únor 2006.

V roce 2005 se po zrušení státní dotace nezdály zastupitelům města Banská Bystrica finanční požadavky městského dopravce na zajištění provozu MHD přijatelné. Městští poslanci proto vypsali výběrové řízení na nového dopravce, do kterého se přihlásili dva uchazeči - SAD BBDS, a.s. a SAD Zvolen, a.s. 13. prosince 2005 rozhodlo zastupitelstvo, že provoz MHD převezme jakožto výhodnější dopravce SAD Zvolen. Stalo se tak přesto, že SAD Zvolen v porovnání s SAD BBDS neměla k zajištění provozu vozidla ani personál, označníky zastávek či dostatečné parkovací a odstavné plochy, neřešila optimalizaci MHD či založení společného podniku s městem, nenabízela zajištění nočních spojů a zejména neuvažovala o provozu trolejbusové dopravy. Tarifní systém a jízdní řády nabídnuté SAD Zvolen byly pouze provizorní. Tarif nabídnutý SAD Zvolen byl však oproti SAD BBDS výhodnější - většina obyvatel platí v roce 2006 nižší jízdné než v roce 2005 před změnou dopravce, pro některé skupiny obyvatel je jízdné shodné.

(6) Foto Marek Farda

(6) Jediné trolejbusy v majetku města a zároveň nejnovější v Banské Bystrici - Škoda 15TrM zleva ev. č. 1528 (r. v. 1997) a 1529 (r. v. 1999) - odstavené na ploše poblíž trolejbusové vozovny v únoru 2006.

V sobotu 31. prosince 2005 vyjely trolejbusy do ulic Banské Bystrice naposledy, aniž by většina obyvatel o ukončení jejich provozu věděla. Od neděle 1. ledna 2006 je provoz městské dopravy zajišťován pouze autobusy nového dopravce SAD Zvolen. Předání provozu novému dopravci doprovázel naprostý zmatek, a to v tarifu, vozidlech, zastávkách i jízdních řádech. Do zajištění dostatečného počtu městských autobusů v majetku SAD Zvolen pomáhaly do května 2006 provoz zajišťovat jak autobusy SAD Zvolen z jiných oblastí, tak pronajaté vozy jiných dopravců.

(7) Foto Marek Farda

(7) Jediné trolejbusy v majetku města - Škoda 15TrM zleva ev. č. 1529 (r. v. 1999) a 1528 (r. v. 1997) - odstavené na ploše poblíž trolejbusové vozovny v únoru 2006.

Trolejbusový provoz byl zrušen nečekaně v době, kdy stav trolejového vedení ani vozového parku ještě zdaleka nebyl tak špatný, aby nebylo další zajišťování dopravy bez zásadní rekonstrukce možné. Nejnovější trolejbus typu Škoda 15TrM pocházel z roku 1999 a již zmíněná nejnovější trať k hypermarketu Tesco byla otevřena teprve počátkem roku 2005! Uvažovalo se dokonce o dalším rozvoji sítě - bylo v plánu postavit trať do Sásové po trase autobusové linky 24 a podél silnice byly dokonce postaveny sloupy na troleje.

(8) Foto Marek Farda

(8) Banskobystrické trolejbusy čekají ve vozovně na svůj další osud, únor 2006. V prostřední řadě zpředu Škoda 15Tr ev. č. 1505 a 1516 (oba r. v. 1990).

Za krátkou dobu existence trolejbusového provozu nebyl žádný trolejbus vyřazen a zrušení systému se tak dočkalo všech 7 trolejbusů běžné délky (typu Škoda 14Tr ev. č. 1001 - 1007 z let 1988 a 1989) a 29 trolejbusů kloubových (27 typu Škoda 15Tr ev. č. 1501 - 1527 z let 1989 - 1990 a dva Škoda 15TrM ev. č. 1528 a 1529 z let 1997 a 1999). Všech sedm trolejbusových linek čísel 1 - 3 a 6 - 9 je nadále vypravováno autobusy, z toho linky 1 a 6 - 9 v původních trasách, tedy v celé délce pod trolejemi, a linky 2 a 3 prodloužené mimo trolejové vedení o úsek Kremnička, vozovňa - Krematórium.

(9)

(9) Opuštěné trolejové vedení před železniční stanicí, červenec 2006. Jak dlouho ještě?

Všechny banskobystrické trolejbusy se dosud nacházejí na území města, v celé délce je zachováno i trolejové vedení, obnovení provozu však už není pravděpodobné. Všech 34 trolejbusů typů Škoda 14Tr a 15Tr patří dopravci SAD BBDS a je odstaveno v jeho vozovně.

(10)

(10) Opuštěný označník SAD BBDS s nakresleným trolejbusem v zastávce Železničná stanice v sousedství nového označníku SAD Zvolen s obrázkem autobusu, červenec 2006.

Oba trolejbusy Škoda 15TrM patří společnosti MHD Banská Bystrica, a.s., kterou vlastní město Banská Bystrica. Tyto vozy byly SAD BBDS pouze pronajaty a lhůta na jejich odevzdání městu po ukončení provozu trvala do 30. ledna 2006. V poslední den této lhůty byly oba vozy (spolu s autobusy v majetku města) vydány a nyní jsou odstaveny na pozemku v blízkosti vozovny.

(11) Foto Marek Farda

(11) Celkový pohled na vozovnu plnou odstavených trolejbusů, místo kterých jezdí autobusy. Únor 2006.

Zrušením trolejbusové dopravy se městská doprava v Banské Bystrici vrátila do podoby před 20 lety. Nový dopravce SAD Zvolen plánuje změnu linkového vedení se zavedením více dlouhých přímých linek, tj. už bez ohledu na původní linkové vedení trolejbusů a trolejbusové tratě. Změny měly být provedeny od 1. července 2006, město však nové linkové vedení neschválilo. Je třeba říci, že změny linkového vedení prosazované SAD Zvolen by dopravu v některých relacích nezlepšily, ale naopak zhoršily.

(12) Foto Marek Farda

(12) Alternativní náhradní doprava za trolejbusy u železniční stanice, únor 2006.

Zejména díky výrazným dodávkám nových autobusů a zavedení nástupu dvěma dveřmi je současná úroveň městské hromadné dopravy v Banské Bystrici vyšší než za původního dopravce, a to i bez trolejbusů. Na zbytečně vyhozené peníze za likvidaci trolejbusového systému běžný cestující nevzpomene, nad ekologií dopravy uvažovat také nebude, a je rád za nové autobusy, které se nedají s 16 let starými trolejbusy srovnávat. Zájem o obnovu trolejbusového provozu by mohl nastat v případě výrazného zdražení ropných produktů, je však pravděpodobné, že nasazení většinou 16 - 18 let starých trolejbusů poznamenaných dlouhým odstavením ve vozovně na místo nových autobusů by nebylo veřejností přijato příznivě.

Zpět na hlavní stranu