Pražské železniční stanice a zastávky

Praha - Modřany zastávka

(1)

(1) Osobní vlak tvořený soupravou lokomotivy řady 714 "lego" a dvou vozů Btax v zastávce Praha - Modřany zastávka, březen 2001.

Železniční zastávka Praha - Modřany zastávka se nachází na trati číslo 210 Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany / Dobříš, v km 11,9 drážního staničení (od Vršovic).
Pravidelná osobní doprava na trati Nusle - Modřany společnosti České obchodní dráhy byla zahájena 1. března 1882. Nákladní doprava fungovala už od listopadu předchozího roku. Jednokolejná trať, navazující v Nuslích (dnešní stanici Praha-Vršovice) na Dráhu císaře Františka Josefa, byla postavena zejména pro dopravu řepy do modřanského cukrovaru a pro odvoz výrobků z cukrovaru.
V Modřanech bylo u Vltavy vedle cukrovaru zřízeno malé nádraží, pozdější železniční stanice Praha - Modřany. Ta dnes již neslouží osobní dopravě a je popsána na samostatné stránce.

(2)

(2) Motorový vůz řady 853 "hydra" přijíždí do modřanské zastávky s osobním vlakem na Dobříš v zimě 2001/2002.

Místní dráha Nusle - Modřany byla do roku 1900 postupně prodloužena přes Vrané až do Čerčan a byla postavena také její větev Vrané - Dobříš. V letech 1885 - 1894 provozovala modřanskou železnici Rakouská společnost místních drah, poté byla zestátněna.
Protože modřanská železniční stanice byla příliš vzdálená od většiny zástavby, byla v roce 1937 pro osobní dopravu zřízena na trati přímo v zástavbě zastávka Modřany - městys. Ležela na dnes již neexistujícím jednokolejném úseku tratě v dnešní ulici Mezi Vodami u současné tramvajové zastávky Modřanská škola.

(3) Foto Tomáš Janda

(3) Souprava motorových vozů řady 810 na náhradní železniční dopravě za autobus do Komořan, která fungovala od 10. května do 14. července 1995. V pozadí motorový vůz řady 830 v čele běžného osobního vlaku. Květen 1995.

Za Protektorátu Čechy a Morava se pro modřanskou zastávku používalo i německé označení Moderschan - Markt. V roce 1961 byla zastávka přejmenována na Modřany - zastávka. V roce 1968 bylo město Modřany připojeno k Praze, ale až roku 1976 na to zareagovaly ČSD a přejmenovaly zastávku na Praha - Modřany zastávka a obdobně stanici Modřany na Praha - Modřany.

(4) Foto Tomáš Janda

(4) V době provozování náhradní železniční dopravy za autobus do Komořan byl na modřanské zastávce umístěn i autobusový označník. Na snímku z května 1995 u něj stojí motorový vůz řady 810.

V 80. letech probíhala v Modřanech rozsáhlá sídlištní výstavba. Kvůli tomu byly rozsáhle přestavovány komunikace a stará zástavba mnohde demolována. V rozvoji Modřan bránilo vedení železniční tratě mezi nádražím u cukrovaru a stanicí Braník. Trať vedla dnešními ulicemi Mezi Vodami a Šífařská, podél kterých byla plánována a později i realizována stavba čtyřproudé silnice a tramvajové tratě.
Železnice musela být z této lokality odstraněna. Byla proto provedena její přeložka, zprovozněná v roce 1991. Ta je opět jednokolejná a je vedena na vysokém náspu o blok budov blíže k Vltavě až na samé hranici průmyslové zástavby, podél ulice Vltavanů. Vysoký násep měl sloužit i jako protipovodňová hráz, velká voda v srpnu 2002 si ale našla cestu a zaplavila rozsáhlé oblasti Modřan.

(5)

(5) Osvětlené nástupiště zastávky Praha - Modřany zastávka v pohledu od Vltavy, prosinec 2005.

Na přeložené trati byla otevřena zastávka Praha - Modřany zastávka v červnu 1991. Nová zastávka leží už v obvodu železniční stanice Praha - Modřany, v pohledu od Zbraslavi těsně před poslední výhybkou jejího severního zhlaví. Ostrovní nástupiště je umístěno mezi dvě koleje. Třetí kolej, nejdále od Vltavy, patří vlečce do podniků Elektropřístroj, Orion a Chirana. Příchod na nástupiště je zajištěn z ulice U Kina pomocí podchodu. Ten je kvůli činnosti vandalů ve velmi zanedbaném stavu. Mnozí cestující dávají při přístupu k železniční zastávce před podchodem přednost vylezení na násep dráhy a přejití k nástupišti přes dvě koleje.

(6)

(6) Nepříliš obvyklá souprava 810 + Btax + Btax + 810 na osobním vlaku z Čerčan do Prahy hlavního nádraží v zastávce Praha - Modřany zastávka v říjnu 2006.

Od roku 1995 vedou vedle vlakových kolejí modřanské zastávky o několik metrů níže, pod náspem, dvě koleje tramvajové tratě. Hned pod zastávkou vlakovou je zřízena zastávka tramvajová s názvem Nádraží Modřany. V denním provozu ji obsluhují linky 3, 17 a 21 a v nočním číslo 52.

(7) Foto Michal Vrobel

(7) Historický vlak letních Posázavských linek vedený lokomotivou 423.094 "velkej bejček" přijíždí do zastávky Praha - Modřany zastávka v červenci 2000.

Žádná silnice v době otevření současné modřanské železniční zastávky v její blízkosti nevedla. Autobusové linky jezdily proto po ulici Komořanské a zde měly také zastávku Nádraží Modřany, před otevřením tramvajové tratě nazvanou Obchodní náměstí. Z této zastávky k tramvaji nebo železnici bylo nutné projít skrze nepříliš vzhlednou tržnici nebo po panelové cestě okolo ní.

(8)

(8) Vstup do podchodu spojujícího železniční zastávku Praha - Modřany zastávka s okolím, duben 2005.

V roce 2003 se podařilo dokončit další úsek z plánovaných modřanských komunikací - čtyřproudá silnice, sledující tramvajovou trať, byla od Modřanské školy protažena až pod tramvajový viadukt na křižovatku se čtyřproudou ulicí tehdy Kolarovovou, dnes Generála Šišky. Po nové silnici začaly jezdit autobusy až k tramvajové a železniční zastávce, kde byla zřízena zastávka Nádraží Modřany. Původní zastávka zůstala zároveň zachována, ale pro odlišení od nové pro ni byl použit znovu starý název Obchodní náměstí.
Na zastávku Nádraží Modřany jezdí autobusové linky 165, 173, 205, 341 a 342. Linku 205 provozuje DP hl. m. Prahy, ostatní linky Connex Praha.

(9)

(9) Podchod spojující železniční zastávku Praha - Modřany zastávka s okolím je poznamenán činností vandalů. Prosinec 2005.

Železniční zastávka Praha - Modřany zastávka je v současné době výrazně poškozená činností vandalů. Před zahájením provozu současné zastávky byla vybudována čekárna s výdejnou jízdenek, která však nikdy nebyla otevřena. Její zdevastované torzo je v současné době ohrazeno, aby k němu nikdo nemohl a aby nedělalo ostudu. Rozhlas už byl odstraněn. Většina původních orientací byla zdemolována. Z toho důvodu už jejich náhrada není tak okázalá. Jízdní řád je pravidelně vylepován, vandaly trhán a znovu vylepován. Sprejová výzdoba či rozsypávání odpadků po nástupišti je úplnou samozřejmostí.
Po zprovoznění současné zastávky byla dlouho využívána jen kolej blíže k Vltavě. Několik let před povodněmi v roce 2002 se používaly obě koleje - kolej blíže k Vltavě ve směru do Vraného a kolej dále od řeky ve směru do Braníka. Od povodní už se opět používá jen jedna kolej, a to bližší k řece, jen výjimečně naopak kolej druhá.

(10)

(10) Nové orientace v zastávce Praha - Modřany zastávka, které už nejsou na rozdíl od vandaly rozbitých původních podsvícené. Prosinec 2005.

Po trati číslo 210 jsou vedeny pouze osobní (zastávkové) vlaky. Na modřanské zastávce staví všechny, některé ale pouze na znamení, což je s ohledem na její vysoké využití zcela zbytečné opatření. V současné době jezdí zhruba jeden vlak za hodinu v jednom směru, intervaly jsou nepravidelné. Směrem "do Prahy" jsou vlaky vedeny většinou na hlavní nádraží, méně často jsou ukončeny už ve Vršovicích. U takto zkrácených vlaků je zajištěn přestup na vlaky tratě 221 směr hlavní nádraží.
Opačným směrem jedou vlaky z Modřan do Čerčan nebo Dobříše, dříve také jen do Vraného nad Vltavou.
V celé délce obou větví tratě platí i tarif PID, z toho plná integrace (možnost využití vybraných druhů jednotlivých jízdenek) je zavedena v úseku Praha - Davle / Měchenice.

(11)

(11) Nikdy nezprovozněná čekárna a výdejna jízdenek železniční zastávky Praha - Modřany zastávka stojí na boku estakády tramvajové tratě. Prosinec 2005.

Provoz vlaků je zajišťován především motorovými vozy řady 810 "orchestrion" s přípojnými vozy nebo soupravami lokomotiv 714 "lego" s týmiž přípojnými vozy Btax. Většinou už pouze v pátek a o víkendech jezdí lokomotivy řady 749 "zamračené" s dvoupatrovými vagóny. Ještě v nedávné minulosti jezdily kromě současných vozidel také motorové vozy řady 853 "hydry" či lokomotivy řady 742 "kocouři" s vagóny Bix, případně neobvyklé soupravy "hydry" a dvoupatrového vagónu (souprava "kočkopes"). Nevýhodou bylo v dřívější době ukončení většího počtu vlaků ve Vršovicích. Některé spoje byly dokonce ukončeny už v Braníku, ty ale s novým grafikonem od 12. 12. 2004 vymizely.

(12)

(12) Motorový vůz řady 853 "hydra" odjíždí ze zastávky v Modřanech směrem na Vršovice v zimě 2001/2002.

Využití modřanské zastávky cestujícími je velmi vysoké, ale převážně k cestám ven z města. Využití cestujícími ve spojení s ostatními částmi města (zejm. Vršovicemi a hlavním nádražím) je nízké, ačkoli jízdní dobou je výhodné (hlavní nádraží kolem 25 minut). Městská hromadná doprava totiž jezdí v těchto relacích výrazně častěji.

(13)

(13) Souprava vozů T3R.P ev. č. 8398 + 8399 (r. v. 1967, vozovna Pankrác) přijíždí po tramvajové estakádě na lince 3 do zastávky Nádraží Modřany v prosinci 2005.

Zpět na hlavní stranu