Pražské železniční stanice a zastávky

Praha - Modřany

(1)

(1) Staniční budova ŽST Praha - Modřany v červnu 2001. Ačkoli výše hladiny Vltavy dosáhla v budově 14. srpna 2002 cca 170 cm, na vzhledu budovy se povodeň nijak nepodepsala a dnes vypadá zcela shodně se snímkem.

Pravidelná osobní doprava na trati Nusle - Modřany společnosti České obchodní dráhy byla zahájena 1. března 1882. Nákladní doprava fungovala už od listopadu předchozího roku. Jednokolejná trať, navazující v Nuslích (dnešní stanici Praha - Vršovice) na Dráhu císaře Františka Josefa, byla postavena zejména pro dopravu řepy do modřanského cukrovaru a pro odvoz výrobků z cukrovaru.

(2)

(2) Staniční budova ŽST Praha - Modřany v pohledu z ulice K Modřanskému nádraží, prosinec 2005.

Dnešní železniční stanice Praha - Modřany byla původně koncová. V roce 1897 byla trať prodloužena do Vraného nad Vltavou a Dobříše a v roce 1900 byla uvedena do provozu větev z Vraného nad Vltavou do Čerčan.
V letech 1885 - 1894 provozovala modřanskou železnici Rakouská společnost místních drah, poté byla zestátněna.

(3)

(3) Souprava dvou "hyder" řady 853 a čtyř vozů Bix na modřanském nádraží, březen 2002. Dnes už zde tato vozidla neslouží.

Trať číslo 210 je jednokolejná a neelektrifikovaná. Stanice Praha - Modřany na ní leží v km 12,4 (od Prahy - Vršovic).
Staniční budova pocházející z doby zahájení provozu leží vlevo od kolejiště v pohledu od Prahy. Původně byla přízemní, shodná s budovou v Praze - Braníku. Později byla rozšířena do dnešní podoby, kdy má kromě přízemí patro a podkroví.

(4)

(4) Diesel-elektrická lokomotiva řady 714 "lego" s přípojnými vozy Btax projíždí jako osobní vlak modřanským nádražím v květnu 2005.

Před modřanskou staniční budovou prochází pět dopravních a tři manipulační koleje. Světelná návěstidla a většina výhybek a výkolejek se obsluhuje ze staniční budovy, kde slouží výpravčí a v denní směně staniční dozorce. Z minulosti je zachováno opuštěné stavědlo 2 na zbraslavském zhlaví.

(5)

(5) Celkový pohled na ŽST Praha - Modřany od Vltavy směrem k Braníku v květnu 2005. Za kolejištěm probíhá demolice cukrovaru.

Modřanská železniční stanice se dlouhou dobu jmenovala prostě Modřany, za protektorátu se používal také německý název Moderschan. Město Modřany bylo v roce 1968 připojeno ke Praze a od roku 1976 nese i stanice název Praha - Modřany.
V současném jízdním řádu určeném pro cestující stanici Praha - Modřany nenajdeme, osobní vlaky už zde totiž nestaví.

(6)

(6) Nejstarší česká provozní parní lokomotiva 310.006 "kafemlejnek" (r. v. 1879) ve stanici Praha - Modřany při oslavách výročí 120 let místní dráhy Nusle - Modřany v březnu 2002.

Protože modřanské nádraží leželo příliš daleko od většiny zástavby, byla v roce 1937 zřízena na téže trati zastávka Modřany - městys, která ležela přibližně v místech dnešní tramvajové zastávky Modřanská škola. Po přeložce trati v úseku Modřany - Braník blíže k Vltavě v roce 1991 ji nahradila zastávka Praha - Modřany zastávka. Nová zastávka leží už v obvodu železniční stanice Praha - Modřany, v pohledu od Zbraslavi těsně před poslední výhybkou jejího severního zhlaví.

(7)

(7) Váha na šesté koleji ŽST Praha - Modřany v prosinci 2005.

Po postavení nové modřanské zastávky stavěly vlaky krátce ještě i před staniční budovou. Pro jejich malou vzdálenost a pro nízký význam starého nádraží pro osobní dopravu bylo staničení v Praze - Modřanech záhy zrušeno.
Naposledy stavěly osobní vlaky ve stanici Praha - Modřany v době od 10. května do 14. července 1995, kdy byla zavedena náhradní železniční doprava za autobus do Komořan. Tehdy byl kvůli rekonstrukci uzavřen asi kilometr dlouhý úsek silnice z Komořan do Modřan (Komořanské ulice). Objížďka pro městské autobusy přes Točnou a Cholupice by byla dlouhá zhruba 13 kilometrů, a tak byla zvolena vhodnější podoba náhradní dopravy, kterou zajistila zvláštní železniční linka v trase Praha-Modřany zastávka - Praha-Modřany (na znamení nebo požádání) - Praha-Komořany zastávka, při cestě do Komořan využívající vlečku vlečku podniku Semos (dříve např. Modřanské strojírny nebo Sigma, dnes Modřanská potrubní).

(8) Foto Tomáš Janda

(8) Motorový vůz 810 na náhradní železniční dopravě za autobus do Komořan v květnu 1995 zastavil na znamení ve stanici Praha - Modřany. Vpravo stojí během sedla odstavený druhý vůz tohoto typu.

Linka byla v provozu denně v období cca od 4.30 do 0.30 hodin v pravidelném intervalu 20 minut. Provoz byl zajišťován motorovými vozy řady 810, a to ve špičkovém období ve dvojici a v ostatních obdobích jedním vozem. Mezi špičkami byl nepoužívaný vůz odstaven buď na koleji modřanské zastávky vzdálenější od Vltavy nebo na kolejišti před budovou modřanského nádraží. Obracení bylo realizováno přechodem strojvedoucího na opačnou stranu vlaku.

(9) Foto Tomáš Janda

(9) Pohled z kabiny motorového vozu 810 na náhradní železniční dopravě za autobus do Komořan při průjezdu mezi nákladními vagóny v ŽST Praha - Modřany, květen 1995.

Náhradní železniční dopravu provozovala soukromá Středočeská železniční společnost, s.r.o. se sídlem v Praze, která tehdy v pravidelném provozu zajišťovala dopravu na trati Olbramovice - Sedlčany. Vozy 810.099 a 810.305 byly pronajaty od Českých drah z DKV Praha sever, pracoviště Libeň. V noci vozy střídavě jezdily na denní ošetření do depa Vršovice.

(10) Foto Tomáš Janda

(10) Souprava motorového vozu 830 s přípojným vozem Bix vyjíždí ze stanice Praha - Modřany přes přejezd ulice U Soutoku na jaře 1995.

Náhradní vlaková linka jezdila pouze v obvodu ŽST Praha - Modřany a její provoz byl řízen návěstmi pro posun (jízda na bílý signál volno - posun povolen). Strojvedoucí musel před každým odjezdem z koncové stanice nahlásit radiostanicí odjezd a houkat u nepřehledného pěšího přechodu asi v polovině vlečky. Světelné zabezpečovací zařízení v místě, kde se vlečka a běžná trať křižují s ulicí U Soutoku, musel výpravčí ŽST Praha - Modřany spouštět po každém ohlášení odjezdu ručně.

(11)

(11) Kryté nástupiště výpravní budovy ŽST Praha - Modřany v pohledu od dopravní kanceláře, prosinec 2006.

Autobusové linky číslo 117, 165 a 205 byly po dobu výluky do Komořan ukončeny v zastávce Cukrovar Modřany. Dopravu z Komořan na Zbraslav a do Radotína zajišťovala mimořádná autobusová linka 465. Spoje v relaci zvláštní linka č. 465 - náhradní železniční doprava - linky 117, 165 a 205 na sebe celodenně obousměrně navazovaly. Během fungování náhradní železniční dopravy byla 27. května 1995 zprovozněna tramvajová trať do Modřan, takže v zastávce Praha - Modřany zastávka byl možný přestup také na tramvaje.
Od ukončení provozu náhradní železniční dopravy už před staniční budovou v Praze - Modřanech stavějí pouze občasné historické vlaky, vedené sem z Braníka a zde ukončené.

(12)

(12) Na nástěnce na nástupišti ŽST Praha - Modřany jsou vyvěšeny odjezdy vlaků ze zastávky Praha - Modřany zastávka a upozornění "POZOR zde vlaky nezastavují". Prosinec 2006.

Už od počátku mělo modřanské nádraží zásadní význam pro nákladní dopravu, zejména pro obsluhu okolních průmyslových podniků. Prvním a nejvýznamnějším byl cukrovar. V cukrovaru postupně vzniklo rozsáhlé železniční kolejiště a fungovaly zde také dvě úzkorozchodné průmyslové drážky. Jedna z nich byla vedena od výsypky na břehu Vltavy podjezdem pod nádražím do cukrovaru a druhá po areálu cukrovaru, ve kterém třikrát křížila koleje normálního rozchodu.

(13)

(13) Opuštěné stavědlo 2 na zbraslavském zhlaví ŽST Praha - Modřany, říjen 2005.

Modřanský cukrovar ukončil v roce 2002 provoz a nákladní doprava na modřanském nádraží tak byla značně omezena. Většina kolejiště stanice se od té doby nepoužívá. V roce 2005 byla většina cukrovaru zbořena a z dominantních staveb zůstal stát pouze osamocený nejvyšší cihlový komín, který má být zachován i v rámci budoucí obytné zástavby na tomto místě.

(14)

(14) Přejezd ulice U Soutoku na zbraslavském zhlaví stanice Praha - Modřany, prosinec 2004. Od povodní v srpnu 2002 je zabezpečovací zařízení mimo provoz.

Vlečka cukrovaru (známá také pod názvem majitele Cukrspol) vycházela dvěma kolejemi z kolejiště modřanské stanice vpravo od tratě v pohledu od Zbraslavi. Obě koleje obcházely staniční budovu na opačné straně, než se nacházel zbytek kolejiště. Kolej blíže k budově křížila ulici K Modřanskému nádraží úrovňovým přejezdem, prudčeji stoupající kolej dále od budovy ji přecházela nadjezdem. Horní vlečková kolej byla v roce 2005 společně s demolicí cukrovaru snesena včetně mostu, o rok později byly odbourány i zděné pilíře, na kterých most spočíval. Spodní kolej byla snesena pouze na úroveň vrat bývalého cukrovaru.

(15)

(15) Někdejší "horní" kolej vlečky cukrovaru těsně po snesení v květnu 2005. Zrušen byl i most přes ulici K Modřanskému nádraží, v roce 2006 byly zbořeny i jeho zděné pilíře.

V blízkosti zrušené vlečky cukrovaru odbočuje vpravo od tratě v pohledu od Zbraslavi vlečka Elektrizace železnic Praha.
Z branického zhlaví se odpojuje vpravo od tratě v pohledu od Zbraslavi vlečka Orionky (Nestlé), která prochází kolem zastávky Praha - Modřany zastávka a sleduje ulici Mezi Vodami až k podniku Dřevoráj (u zastávky MHD Belárie). V minulosti byly na tuto vlečku napojeny další podniky, např. Elektropřístroj a Chirana. Dnešní podoba vlečky pochází z doby přeložky tratě blíže k Vltavě v roce 1991 a uspořádání kolejiště už umožňuje pouze obsluhu čokoládoven.

(16)

(16) "Spodní" kolej vlečky cukrovaru obchází staniční budovu z opačné strany, než se nachází kolejiště stanice. Od roku 2005 je ukončena na úrovni vrat cukrovarského areálu. Prosinec 2006.

Vlečka Orionky se po postavení téměř nepoužívala a značně zpustla. Při povodních v srpnu 2002 část jejího tělesa odnesla voda, ale brzy byla vlečka obnovena. V areálu Orionky se na vlečce nacházela dokonce točna k překonání příliš ostrého oblouku k přístřešku pro tovární lokomotivu. Poslední zdejší lokomotiva (oranžový lokotraktor T 211.0660) byla odstraněna v průběhu roku 2002. V současnosti již čokoládovny nefungují a areál se částečně přestavuje na byty a kanceláře.

(17)

(17) Zhruba v místech dnešní vlečky čokoládoven Orion (Nestlé) v ulici Mezi Vodami vedla původní trať mezi Modřany a Braníkem. Prosinec 2005.

Ze zbraslavského zhlaví vede vlevo od tratě v pohledu od Braníka vlečka Modřanských strojíren, zmíněná již při popisu náhradní železniční dopravy. Tato vlečka stoupá do areálu továren podél ulice s příznačným názvem U Vlečky. Sklon dosahuje hodnoty až 40 promile a oblouky poloměrů pouze 120 metrů. Na přejezdu Komořanské ulice je na vlečce zřízen přejezd se světelnou signalizací.
Z vlečky do Modřanských strojíren vedla vpravo v pohledu ze stanice odbočka do bývalé komořanské cihelny, v níž fungovala úzkokolejná dráha. Později používala tuto vlečku teplárna, dnes se již léta nepoužívá a v jejím kolejišti dokonce občas parkují kamiony.

(18)

(18) Nepoužívaná vlečka čokoládoven Orion, která byla po povodních v roce 2002 nákladně opravena, poblíž nástupiště zastávky Praha - Modřany zastávka v září 2006.

V srpnu 2002 silně poškodila modřanské nádraží i blízkou zastávku povodeň, která se přelila přes mohutný drážní násep a zalila i část starých Modřan, kde musely být některé stavby zbourány a jiné zůstaly prázdné. Ve staniční budově bylo cca 170 cm vody a kolejiště se změnilo v řečistě. Později se začalo jezdit jen po jedné koleji, obnova zbytku kolejiště postupovala velmi pomalu. Teprve v roce 2004 byla opět uvedena do provozu alespoň některá světelná návěstidla. Dosud ale nefunguje světelná signalizace na přejezdu ulice U Soutoku. Na něm je z toho důvodu nařízena pomalá jízda, což dopravu značně zdržuje.

(19) Foto Tomáš Janda

(19) Vlečka Modřanských strojíren opravená pro provoz náhradní železniční dopravy na jaře 1995. Za pozornost stojí pražce typu RS (dva betonové díly spojené ocelovým profilem), které už se na tratích s osobní dopravou nepoužívají.

V roce 2003 byla na okraji náspu u modřanské stanice na straně u Vltavy zřízena asfaltová procházková cesta, kterou využívají také cyklisté a bruslaři. Od kolejiště je oddělena plotem, ve kterém je proti staniční budově mezera pro průchod. Zbudováním této stezky bylo zabráněno situaci, kdy lidé chodili nebo jezdili v těsné blízkosti projížděných kolejí, případně i po nich a mezi nimi.

(20) Foto Tomáš Janda

(20) Nepoužívaná vlečka komořanské teplárny na jaře 1995.

(21)

(21) V červnu 2007 už nebylo stále nepoužívané kolejiště vlečky komořanské teplárny pod náletovou vegetací a nánosy bahna téměř vidět.

V blízkosti staniční budovy ŽST Praha - Modřany se nachází na Komořanské ulici zastávka autobusů městské hromadné dopravy Cukrovar Modřany. Obsluhují ji linky číslo 165 a 205. Sousední zastávka MHD Nádraží Modřany je umístěna u železniční zastávky Praha - Modřany zastávka.

(22)

(22) Odstavené historické osobní vozy 3. třídy Ce "Rybáky" a nákladní vagón u cukrovaru, březen 2002.

(23)

(23) Karosa B 932 dopravce Connex Praha ev. č. 1284 (r. v. 1997) na lince 165 v zastávce Cukrovar Modřany v blízkosti ŽST Praha - Modřany v prosinci 2005.

Zpět na hlavní stranu